ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرمایکی از مؤلفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار موضوع بیمه تأمین اجتماعی است. بیمه تأمین اجتماعی به دوصورت از صاحبان کسب و کار اخذ می‌شود. اولین شیوه، درصدی از حقوق کارگران و کارکنان بنگاه و شیوه دیگر درصدی از قراردادهای کاری بنگاه است. در شیوه اول ساز و کار و درصد معینی وجود دارد ولی در شیوه دوم اخذ حق بیمه که به «حق بیمه قرارداد» معروف است، ساز وکار و درصد مشخص و ثابتی وجود ندارد و نظر کارشناس بیمه در این رابطه تعیین کننده است. بانک جهانی هرساله سهولت کسب‌وکار را با توجه به معیارهایی که برای خود دارد تعیین می‌کند. یکی از مؤلفه‌های موردبررسی در این گزارش موضوع حق بیمه است که با عنوان مالیات نیروی کار از آن یاد شده است. مالیات نیروی کار در این گزارش فقط شامل شیوه نخست دریافت حق بیمه در کشور می‌شود که همان درصدی از حقوق دریافتی کارکنان یک بنگاه اقتصادی است. در جدول زیر مالیات نیروی کار (حق بیمه تأمین اجتماعی) و همچنین کل مالیات اخذ شده (از سود) که از کارفرمایان اخذ می­شود برای کشورهای منتخب بر اساس گزارش سهولت محیط کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2018 ارائه شده است.
1528686053.JPG


بازگشت به آرشیو اخبار

Fax
021 40880172
E-Mail
info@kherad-p.com
Phone
021 40880173-5
021 40880785-6
Address
Royal Complex, 9th Floor, Number 903-904
Darya Blvd , Khovardin Blvd , Saadat Abad ,Tehran , Iran